Friday, 3 March 2017

Chúc Xuân

Ý toại, công thành đẹp ước mong
Như sông ra biển thoả tang bồng
Sự thế xưa nay cùng tắc biến
Vạn ác, một lành nghẹt sẽ thông
Xuân mới hoa tươi thơm đất Việt
Tân niên nắng ấm rạng trời Đông
Chúc dân Nam mãi yêu đất nước
Cung kính mời nhau chén rượu nổng


 CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
 CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
 TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
 XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
 VẠN chuyện lo toan thay đổi hếtl
 SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
  NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
  Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment