Sunday, 5 March 2017

Có Em
Nếu có gió, gió sẽ cười
Nếu có hoa, hoa sẽ thốt
Nếu có cột, cột sẽ đi
Nếu có họa mi, họa mi sẽ hót
Nếu có Bồ Tát, Bồ Tát thành người


Riêng anh rất khác

Chẳng nói, chẳng cười
Chỉ ngắm em thôi !


Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment