Friday, 3 March 2017

Gởi Các Bạn Già

To all my "old" friends

Thấm thoát mà mình đã sáu/bảy/tám mươi
Đêm nằm thằng bé nhoẻn miệng cười
Ông hưu thì tớ thôi xin nghỉ
Nứớc mắt cạn rồi nín khóc thôi

Bạn hỏi về hưu nên làm gì
Muốn làm mà có được cái chi
Thôi cứ đi chơi cho thỏa chí
Cu, Mếch, Thái, Tàu mộng nam nhi

Bạn có đi đâu xin nhớ câu
Sức khỏe ưu tiên đứng hàng đầu
Có chơi thì cũng nên điều độ
Đừng quá mà về "quắc cần câu"

Vũ Tam Thừa

No comments:

Post a Comment