Friday, 3 March 2017

Hương Tình  Em vui đi ngõ ban sơ
Yêu tình say đắm quên giờ biệt ly
     Qua ngày sóng dậy tùy nghi
Chơi xuân chúm chím làn mi nghê thường
     Với lòng run tiếng gió vương
Anh về thấy ngát hoa hương thình lình
     Nhé muôn vàn đẫm thân mình
Hồng quần phất phới hương tình bay theo

Vũ Tam Thừa  Feb 2013

No comments:

Post a Comment