Tuesday, 23 April 2013

Hồi đầu điểm Đạo chuyển phong cương
Háo thắng bi ly đạo khổ tường
Tề tướng cam phong an diện nhị
Hàn nhơn thọ khóa tác tâm lương
Thiên tôn mật sát nhơn gian pháp
Phật lý di khai đại hội trường
Tam bá ngoại niên chơn bút hiệu
Hàn lâm nhứt đấu vịnh thiên chương


Đức Huỳnh Phú Sổ

No comments:

Post a Comment